Naujienos

2016-02-22 07:02:13

Regioninės Telšių ligoninės darbuotojai - apie tuos, kurių darbas ne visada matomas ir įvertinamas

Gydymo įstaigose gyventojai dažniausiai lankosi siekdami pagerinti sveikatą, sulaukti medicininės pagalbos, todėl natūralu, kad vienaip ar kitaip įvertinti lieka paslaugas suteikę registratūros darbuotojai, daktarai, slaugytojos. Tačiau, be visiems įprastų gydymo įstaigose teikiamų paslaugų, ne mažiau svarbius darbus - statistikos, buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų ir kt. - atlieka ir kiti darbuotojai. Tiesiogiai su pacientų gydymu nesusiję darbai dažniausiai nematomi ir neįvertinami, tad kviečiame iš arčiau susipažinti su Regioninės Telšių ligoninės administracijos Personalo, Finansų, Statistikos skyrių darbuotojais bei teisininku, jų pareigomis ir veikla.

Monika GIRDVAINĖ


Personalo skyriuje - su įdarbinimu susiję klausimai
Regioninės Telšių ligoninės Personalo skyriuje dirba 2 darbuotojos: skyriaus vedėja Aniceta Mikutienė bei personalo specialistė Ramunė Katarskienė. A. Mikutienė pasakojo, kad Personalo skyriuje vyksta darbai, susiję su ligoninės darbuotojų priėmimu, atleidimu, jų atostogomis, studentų praktikomis ir kitais panašiais klausimais. Taigi šiame skyriuje tvarkomi asmenų priėmimo į darbą, darbuotojų atleidimo bei perkėlimo dokumentai, ruošiamos pažymos ir kiti dokumentai, reikalingi įstaigos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti.
Vedėja sakė dažnai bendraujanti su „Sodros" specialistais - įstaigai pateikiama informacija apie naujai priimtus darbuotojus, vaiko priežiūros ir nemokamų atostogų suteikimą, atleidimą iš darbo. Visi šie pranešimai pildomi elektroninėje erdvėje, todėl 18 metų Telšių ligoninėje Personalo skyriaus vedėja dirbanti moteris džiaugiasi gerokai palengvėjusiomis darbo sąlygomis.
„Darbo specifika visada buvo tokia pati, tik kad patobulėjus technikai darbas pasidarė lengvesnis. Anksčiau būdavo popierinės formos, pranešimus reikėdavo rašyti raštu ir patiems pristatyti, o dabar viskas daroma daug paprasčiau - elektroniniu būdu. Taip bendraujame ir su „Sodra", ir su Darbo inspekcija, Sveikatos apsaugos ministerija", - kalbėjo A. Mikutienė.
Personalo skyriaus vedėja ne tik administruoja personalo formavimą bei judėjimą, konsultuoja darbuotojus darbo klausimais, bet ir kontroliuoja darbo drausmę, stebi, ar laikomasi vidaus tvarkos taisyklių bei pareiginių nuostatų reikalavimų. A. Mikutienės pareiga yra ir tikrinti, kaip vykdomi direktoriaus įsakymai, potvarkiai, kitų institucijų privalomi darbuotojams vykdyti nutarimai.
Įvertinusi darbuotojų elgesį, ji teikia direktoriui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jiems skiriamų paskatinimų ir nuobaudų rūšies. Be to, moteris rengia informacinę, analitinę medžiagą personalo klausimais įstaigos vadovui, padeda formuoti personalo valdymo politiką, valdyti personalą, dirba prevencinį konfliktų išvengimo darbą, dalyvauja sprendžiant darbo ginčus.
Personalo specialistei R. Katarskienei taip pat tenka atsakingi darbai - ji tvarko darbo sutartis, sudaro skyrių darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir grafikus, ruošia pareiginius nuostatus, vidaus tvarkos taisykles.
Personalo skyriaus duomenimis, šiuo metu ligoninėje dirba 452 darbuotojai. Gydytojų yra 68, slaugos personalo darbuotojų - 203, pagalbinio personalo darbuotojų - 89, pagalbinio medicinos personalo (slaugytojos padėjėjos) - 24, laboratorinės diagnostikos specialistų - 20, kitas personalas - 35 asmenys.
„Šiuo metu visos darbo vietos yra užpildytos, tačiau įstaiga yra pasiruošusi priimti gydytojų, kurių trūksta: chirurgą, anesteziologą-reanimatologą, vaikų ligų gydytoją, vaikų kardiologą, oftalmologą (akių ligų gydytoją). Tokių darbuotojų ieškoma jau kurį laiką", - sakė A. Mikutienė.

Finansų skyriuje - buhalterinė apskaita
Regioninės Telšių ligoninės Finansų skyriuje dirba vyriausioji specialistė Stefanija Alūzaitė bei vyresniosios specialistės Danutė Fabijonavičienė, Aldona Pašilienė, Virginija Dieliautįenė, Ligita Gusarovienė, Irena Žilevičienė. Jos pavaldžios vyriausiajai finansininkei Rositai Fabijonavičiūtei.
„Finansų skyrius skaičiuoja už suteiktas paslaugas gaunamas pajamas ir išlaidas, kur tos lėšos panaudojamos. Skyriaus darbuotojai vykdo visos įstaigos turto ir lėšų apskaitą. Taip, mūsų darbas ne visada yra matomas, tačiau jis turi būti padarytas, nes be jo niekas nefunkcionuotų. Pinigų kontrolė bet kokiu atveju reikalinga, ir gaunamos lėšos turi būti panaudotos ir apskaitytos teisingai", - Finansų skyriaus svarbą pabrėžė R. Fabijonavičiūtė.
Pašnekovė informavo, kad skyriaus darbuotojai skaičiuoja darbo užmokestį, vykdo ilgalaikio turto, inventoriaus, grynųjų pinigų, medikamentų, medicininių pagalbos priemonių apskaitą, skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą, vykdo maisto produktų apskaitą. Be to, specialistės analizuoja skyrių veiklos ekonominius rodiklius, gautas pajamas pagal paslaugų rūšis. Finansų skyrius atlieka ir Viešųjų pirkimų komisijos aptarnavimo darbus. Iš ligoninės skyrių yra surenkami pirkimų planai, kokia įranga reikalinga pirkti, o susisteminti duomenys skelbiami viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Vėliau rengiami Viešųjų pirkimų komisijos protokolai, susirašinėjama su tiekėjais.
Šeštus metus ligoninėje finansininke dirbanti, 25-erių metų darbo stažą buhalterijos srityje sukaupusi R. Fabijonavičiūtė teigė, kad finansininko darbas iš dalies yra kontroliuojantis - pirmiausia reikia sutikrinti, ar teisingai užpildyti dokumentai, o tik vėliau įtraukti juos į apskaitą. Kiekvieną mėnesį sutraukus pajamas ir išlaidas, apskaičiuojamas įstaigos veiklos finansinis rezultatas. 2015-uosius metus Regioninė Telšių ligoninė baigė su teigiamu finansiniu rezultatu.
„Pinigų ligoninei skiriama nepakankamai, todėl privalome taupyti. Tačiau paslaugas vis tiek reikia teikti saugias ir kokybiškas, niekas nuo to neatleidžia. Tas nuolatinis lėšų trūkumas apsunkina įstaigos veiklą, taupymas iš vidinių rezervų stabdo ir darbo užmokesčio kilimą. Minimali alga jau beveik pasiekė slaugytojų atlyginimus, bet apie slaugytojų ar gydytojų atlyginimų kėlimą niekas net nekalba", - apie finansines problemas kalbėjo R. Fabijonavičiūtė.

Sveikatos statistikos skyriuje - medicininių duomenų apskaita
Regioninės Telšių ligoninės Sveikatos statistikos skyriuje - 4 darbuotojos: vedėja Giedrė Klapatauskienė bei vyresniosios specialistės Vesta Lisauskaitė, Ina Vaičiulienė, Ieva Jonikienė.
G. Klapatauskienės teigimu, pagrindinis Sveikatos statistikos skyriaus darbo tikslas yra įstaigos medicininių duomenų apskaita. Statistikai fiksuoja visus pacientui nustatytus susirgimus, atliktas medicinines procedūras, operacijas, tikrina įrašų atitiktį nustatytoms diagnozėms ir atliktoms procedūroms. Taip pat atliekama apsilankymų ir kon-sultacijų pas gydytojus suvedimo ir pildymo kontrolė, kontroliuojama, ar laiku pateikiama dokumentacija, vedama tyrimų, tokių kaip echoskopijos, endoskopijos, funkcinės diagnostikos, rentgeno ir kt., statistika.
Kas mėnesį Sveikatos statistikos skyriui pateikiama apie 650 gydymo stacionare istorijų bei 5000-6000 pacientų ambulatorinio gydymo statistinių apskaitos kortelių. Nuo 2015 m. birželio 1 d. nebeliko minėtos paciento ambulatorinio gydymo statistinės apskaitos kortelės popierinio varianto.
„Dirbame ligoninės Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, tad pereiname prie bendradarbiavimo be jokių popierinių formų. Įdiegus kompiuterines duomenų apskaitos technologijas, prasiplėtė statistiko funkcijos, darbuotojams keliami didesni reikalavimai. Statistikos skyriuje pagal statistinių ambulatorinių ir stacionarinių kortelių numerius fiksuojamas pacientų judėjimas nuo kreipimosi iki išvykimo iš gydymo įstaigos. Tik surinkus ir susisteminus visus stacionaro ir ambulatorinių pacientų medicininius duomenis, jie perteikiami į ligonių kasų informacinės sistemos SVEIDRA SPAP ir APAP posistemes, iš kurių duomenys patenka Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos teritorinėms ligonių kasoms. Tad neabejotina, kad statistiko darbas - tai ypatingo stropumo reikalaujantis darbas. Nuo šio darbo tikslumo priklauso visos Regioninės Telšių ligoninės funkcionavimo apskaita, nes ligoninė didžiąją dalį pajamų gauna iš teritorinių ligonių kasų, be to, ligonių kasos įstaigos veiklą vertina pagal pateiktus duomenis", - bendrai Sveikatos statistikos skyriaus darbą apibūdino G. Klapatauskienė. Ji Telšių ligoninėje dirba 10 metų, iš jų tris vadovauja Sveikatos statistikos skyriui.
Vedėjos pareiga - kontroliuoti duomenų suvedimo ir statistinių formų pildymo teisingumą, pagal sukauptus duomenis laiku parengti ekonomines ir statistines ataskaitas, iš sukauptų statistinių duomenų atlikti įvairias analizes, reikalingas ligoninės veiklai vertinti, teikti informaciją administracijai, suinteresuotiems ligoninės skyriams, rengti metines ataskaitas. G. Klapatauskienė taip pat nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus, bendradarbiauj a su teritorinėmis ligonių kasomis, asmens sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijoms atlikti.

Teisininko pareiga - ruošti dokumentus
Nuo 2015-ųjų rugsėjo Telšių ligoninėje dirba teisininkas Petras Valuckis. 24 metų telšiškis, Vytauto Didžiojo universitete įgijęs teisininko specialybę, sugrįžo į gimtuosius Telšius. Dirbdamas gimtajame mieste, teisininkas teigė pateisinantis savo lūkesčius.
„Darbas ligoninėje - įvairiapusis, nemonotoniškas, tenkinantis mano lūkesčius. Teisė čia apima įvairias sritis - tenka rengti vidaus teisių aktus ir viešųjų pirkimų dokumentaciją, spręsti daugelį kitų klausimų. Medicinos teisės srityje aš dar naujokas, tačiau esu imlus, domiuosi naujovėmis, dalyvauju kvalifikacijos kėlimo kursuose", - pasakojo P. Valuckis.
Pašnekovas pabrėžė, kad ligoninė - viešoji įstaiga, todėl visos prekės (nuo kanceliarinių reikmenų iki vaistų ar medicininės įrangos) perkamos per viešuosius pirkimus. Vykdant juos, daugiausiai darbo tenka teisininkui - jis nustato konkurso sąlygas, rengia dokumentaciją, sutartis ir kitus formalumus.
Nors tiesiogiai su pacientais P Valuckis nebendrauja, bet kartais teisininkui tenka susidurti su raštiškais jų skundais dėl netinkamai teikiamų paslaugų ar kt. Teisininko pareiga - įvertinti gyventojų nusiskundimus teisiškai ir duoti jiems atsakymą. Už tai kokių veiksmų imtasi sprendžiant pacientui iškilusias problemas įstaigoje atsakingas auditorius. Teisininkui per 5 darbo mėnesius teko susidurti tik su dviem pacientais, kurie buvo nepatenkinti ligoninės darbu. Teismuose atstovauti Telšių ligoninei P. Valuckiui dar neteko.
„Dažnai žmonės mato neigiamą visko pusę, tačiau kiek gydytojai, ligoninės personalas padaro gero - nesigilina. Reikėtų keisti tokį požiūrį. Aišku, gal mes ne visada nusišypsome, padarome klaidų, bet stengiamės visiems pagelbėti ir dėti pastangas, kad visuomenei būtų geriau , - apie Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų atsidavimą kalbėjo P. Valuckis.