Naujienos

2018-09-13 05:09:50

Konkursas Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus pareigoms eiti

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą laisvoms Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus pareigoms eiti.
Įstaigos adresas:  Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40.
Įstaigos kodas 180390741. 

I. REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

1.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo";

1.3. atitikti šiuos patirties ir išsilavinimo reikalavimus – turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

2. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės (toliau — ligoninė)  darbą.

II. DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Direktorius vadovauja ligoninei ir atsako už jos veiklą ir veiklos rezultatus.

4. Direktorius:

4.1. nustato atskirų ligoninės skyrių ar padalinių finansavimo taisykles ir tvarką;

4.2.bendradarbiauja su kitomis valstybės, rajono institucijomis;

4.3. užtikrindamas ligoninės darbuotojų saugą ir sveikatą, vykdo darbdavio pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme;

4.4.organizuoja ligoninės materialinių vertybių apskaitą ir atsako už jų priežiūrą (saugumą);

4.5. atstovauja ligoninei kitose institucijose;

4.6. sprendžia su ligoninės veikla susijusius konfliktus bei nagrinėja prašymus;

4.7. ligoninės vardu pasirašo bankų ir finansų dokumentus;

4.8. užtikrina, kad ligoninės dokumentai būtų rengiami pagal Dokumentų rengimo taisykles, tinkamai tvarkomas tarnybos archyvas;

4.9. ligoninės vardu pasirašo dokumentus ir išduoda kitiems asmenims įgaliojimus vykdyti funkcijas, kurios yra pagal direktoriaus kompetenciją;

4.10. vykdo administracinį reglamentavimą;

4.11. tik gavęs steigėjo (dalininkų) raštišką sutikimą turi teisę:

4.11.1. pasirašyti sutartis dėl steigėjo turto, perduoto pagal panaudos nuomos, mainų sutartis;

4.11.2. pasirašyti sutartis dėl ligoninės ilgalaikio turto perdavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, laidavimo juo, nurašymo;

4.11.3. suderinęs su Gydymo taryba, Stebėtojų taryba bei steigėju didina ar mažina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus sveikatos priežiūros tinklo išdėstymo ir struktūros minimalius normatyvus, teritorinės ligonių kasos rekomendacijas;

4.11.4. reorganizuoja ar likviduoja neefektyviai ar nuostolingai dirbančius padalinius bei filialus;

4.12. organizuoja darbuotojų atestaciją bei kvalifikacijos įvertinimą;

4.13. tobulina personalo valdymo procesą;

4.14. garantuoja savo tarnybinės veiklos skaidrumą;

4.15. kontroliuoja gautos labdaros ir paramos tikslingą panaudojimą;

4.16. vadovauja ligoninės personalui (administracijai), priima ir atleidžia darbuotojus;

4.17. rengia ir tvirtina darbuotojų pareigybės aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

4.18. leidžia įsakymus, reguliuojančius ligoninės veiklą;

4.19. atstovauja ligoninei teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, derybose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, plėtoja respublikinius ir tarptautinius ryšius;

4.20. kontroliuoja ir organizuoja ligoninės darbuotojų darbą, paskirsto užduotis darbuotojams, užtikrina jų darbo laiko apskaitą, skiria darbuotojams paskatinimus ir nuobaudas;

4.21. užtikrina darbuotojams normalias darbo sąlygas, skatina jų iniciatyvą, kontroliuoja saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

4.22. sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijai kelti;

4.23. parengia ligoninės praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;

4.24. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi su ligoninės veikla susiję klausimai;

4.25. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį yra paskiriamas Savivaldybes tarybos ar jo įgalioto asmens, darbe;

4.26. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Savivaldybės meru ar jo įgaliotu asmeniu;

4.27. teikia savo ir ligoninės veiklos metines ataskaitas Savivaldybės merui;

4.28. direktorius atskaitingas Savivaldybės merui.

5. Direktorius negali dirbti kito darbo nesuderinęs su Savivaldybės meru arba jo įgaliotu asmeniu.

6. Direktorius privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą — apie nusišalinimą pranešti raštu Savivaldybės merui.

III.DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

7 . Pretendentai privalo pateikti:

7.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį Kvalifikaciniams reikalavimams;

7.2. asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus bei dokumentą , įrodantį, kad turite ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį bei dokumentų kopijas;

7.3. gyvenimo aprašymą;

7.4. užpildytą pretendento anketą (1priedas);

7.5. papildomą kompetenciją  įrodančius dokumentus ir jų kopijas;

7.6. savo, kaip ligoninės vadovo,  5 metų veiklos programą;

7.7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

7.8.  privačių interesų deklaraciją.

8. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku Konkurso skelbime nurodytu adresu.

Dokumentai priimami dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje www.vtd.lt.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Žemaitės g. 14, Telšiai, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius, tel. 8 444 56190, el. paštas: ilma.gintaliene@telsiai.lt.

 

Savivaldybės meras                                                                                    Petras Kuizinas