Naujienos

2018-12-28 11:12:24

Klinikinės diagnostinės laboratorijos vedėja Natalija Petrulienė: „Tyrimams reikia ateiti pasiruošus“

Kai žmogų ima kamuoti vienoks ar kitoks negalavimas, šiuolaikinė medicina dažniausiai gali efektyviai padėti. Vietos gydytojams nustatyti diagnozę padeda visas VšĮ Regioninės Telšių ligoninės skyrius — Klinikinė diagnostinė laboratorija. Tačiau čia dirbančios specialistės pacientams primena: jei norite tikslių tyrimų rezultatų, ateikite į laboratoriją tinkamai pasiruošę.
Lina Dijokienė

Patyręs ir atsakingas kolektyvas

Su Regioninės Telšių ligoninės Kli­nikinės diagnostinės laboratorijos darbu laikraščio „Kalvotoji Žemaiti­ja“ skaitytojus supažindino vedėja Natalija Petrulienė ir vyriausioji la­borantė Edita Jurevičienė. „Mūsų laboratorija teikia kokybiškas, kvali­fikuotas, pagrįstas pažangiausiomis technologijomis laboratorinių tyri­mų paslaugas, garantuoja procedūrų atitikimątarptautiniams standartams, aukštą rezultatų kokybę bei tyrimų užsakovų pasitenkinimą. Laborato­rijos prioritetas—greitas kokybiško rezultato pateikimas“,— tvirtino la­boratorijos vedėja.

Telšių ligoninės Klinikinėje diag­nostinėje laboratorijoje dirba 15 as­menų komanda: laboratorijos gydytoja Marija Paulauskienė, medicinos biologai Natalija Petrulienė, Greta Murauskė, Vera Kairienė, Birutė Ju­rienė, biomedicinostechnologai Edita Jurevičienė, Silva Stonkienė, Nijolė Bendikaitė, Rita Riškienė, Toma Žadeikė, Regina Gusarovienė bei Aldona Zakarauskienė ir laborantė, ban­dinių (tyrimų) paėmėja Rimantė Žylytė. Kad šiame ligoninės skyriuje vyrautų tvarka ir švara, visomis išga­lėmis prisideda pagalbinės darbuo­tojos Genė Valavičienė ir Vilija Steckytė.


Klinikinės diagnostinės laborato­rijos darbuotojoms tenka nuolat to­bulėti, plėsti ir gilinti savo žinias, nuolat kelti kvalifikaciją, domėtis sa­vo srities inovacijomis. Nenuostabu, jog ima trūkti norinčiųjų dirbti tokį sudėtingą ir atsakingą darbą pavyz­džiui, laboratorija jau kuris laikas ieško biomedicinos technologo. Kas­dienis kiekvieno šio ligoninės sky­riaus darbuotojo darbas reikalauja ypatingo kruopštumo ir atsakingu­mo: menka klaida gali nulemti toli­mesnę žmogaus ligos istoriją.

Svarbu pasiruošti tyrimams

Pokalbyje apie ligoninės Kliniki­nės diagnostinės laboratorijos darbo kasdienius rūpesčius ir džiaugsmus pašnekovės ne kartą akcentavo tin­kamą pacientų pasirengimą atlikti tyrimus, kad būtų gauti kokybiški ir patikimi rezultatai.

„Pasaulyje atliekama vis daugiau įvairių tyrimų, kurie yra daug jautresnis sveikatos būklės indikatorius, nei anamnezės duomenys. Remiantis tyrimų rezultatais, atliekami labai svar­būs sprendimai (pavyzdžiui, patvirtinama diagnozė, keičiama vaistų do­zė ir kt.). Todėl labai svarbu, kad tyrimų rezultatai būtų patikimi. Pati­kimumą lemia daug objektyvių ir subjektyvių veiksnių, į kuriuos būti­na atsižvelgti vertinant laboratorinių tyrimų rezultatus. Objektyvūs faktoriai — tai tiriamojo amžius, rasė, lytis, nėštumas, menstruacijų ciklas ir kt. Subjektyvūs—tai asmens mi­tyba, pavartotas ar ne kofeinas, alko­holis, rūkymas, psichologinis stre­sas, medicinos procedūros, medika­mentų poveikis, narkotikų poveikis. Įtakos turi net paros laikas. Todėl iki analiziniame etape ypač svarbus tinkamas paciento paruošimas, su­rinkta teisinga informacija apie pa­cientą“, — pabrėžė N.Petrulienė.

Anot laboratorijos vedėjos, labo­ratorinių tyrimų siuntime turi būti pažymėtas paciento amžius, lytis, rasė, vartojami medikamentai ir kt. Sie­kiant standartizuoti bandinių paėmi­mo sąlygas, būtina, kad bandiniai laboratoriniams tyrimams būtų paimti ne anksčiau kaip praėjus 12 valandų po valgio, pacientas turi būti nerūkęs, nevartojęs alkoholio. „Geriausia ėminį imti 7.30 — 10 valandą ryto, pageidautina, kad pacientas nebūtų vartojęs medikamentų, kurie veikia ti­riamąsias analites. Iki ėminio paėmi­mo neturi būti atliekamos diagnosti­nės, terapinės procedūros ir chirurgi­nės intervencijos“,— vedėjai antri­no vyriausioji laborantė E.Jurevičienė.

Griežta kontrolės sistema

Regioninės Telšių ligoninės Klini­kinė diagnostinė laboratorija teikia tik Valstybinės akreditavimo sveika­tos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencijuotas laboratorinių tyrimų pas­laugas. „Skyriuje įdiegta kokybės val­dymo sistema, apimanti dokumentų, medicininės įrangos ir priemonių valdymą laboratorijų darbo efektyvu­mo ir organizacinių poreikių regulia­vimą. Tai leidžia sumažinti klaidų tikimybę ir užtikrinti kokybiškų pas­laugų teikimą. Be to, Regioninė Telšių ligoninės laboratorija dalyvauja išorinio laboratorijų kokybės vertini­mo programose“,— aiškino N.Petrulienė.

Šiame ligoninės skyriuje įdiegta laboratorinė informacinė sistema (LIS). Laboratorinės diagnostikos skyrius aprūpintas modernia ir patikima laboratorine įranga. Instaliuoti 15 automatinių ar pusiau automati­nių analizatorių, veikiančių pagal pa­žangiausias matavimo technologijas. Naujagimių ir kūdikių kraujo mėgi­nių vertinimui pritaikyti naujos kar­tos hematologiniai analizatoriai, nau­dojantys minimalų kraujo kiekį. Re­zultatams vertinti sudarytas visų at­liekamų tyrimų referentinių dydžių ir pagrindinių tyrimų kritinių ribų sąrašas.

Platus tyrimų spektras

Regioninės Telšių ligoninės Klini­kinėje diagnostinėje laboratorijoje pa­cientai gali atlikti tikrai daug tyrimų. „Laboratorijoje atliekami hematolo­giniai tyrimai (automatizuotas bend­ras kraujo tyrimas-eritrocitai, leuko­citai, trombocitai, hemoglobinas ir kt., eritrocitų nusėdimo greitis, leukograma, trombocitų, retikuliocitų skaičiavimas), bendraklinikiniai (ti­riami įvairūs kūno skysčiai, išmatos, skrepliai, imunohematologiniai ir bendrieji citologiniai tyrimai). Klini­kinės chemijos padalinyje atliekami klinikinės chemijos (t. y., angliavan­denių, baltymų, riebalų, pigmentų, fermentų, mineraliniųmedžiagų apy­kaitos, kraujo krešėjimo sistemos ty­rimai), imunologiniai hormonų, vė­žio žymenų, infekcinių, lytiniu keliu plintančių ligų tyrimai. Šiais metais įrengtas tuberkuliozės ištyrimo kabi­netas, remiantis atitinkamais stan­dartais. Norintiems išsitirti dėl tuber­kuliozės, atliekama skreplių tepinė­lio mikroskopija. Laboratorijoje pra­dėta tirti vitamino D koncentracija kraujyje, širdies nepakankamumą nustatyti NT-proBNP tyrimu, atsira­do galimybė diagnozuoti Laimo ligą, gripą A/B, išmatose aptikti Clostridium difficile ir jos išskiriamus toksi­nus“,— itin plačias laboratorijos ty­rimų galimybes vardijo N.Petrulie­nė.

Be to, jei kokio tyrimo ir neatlieka­ma Regioninės Telšių ligoninės la­boratorijoje, tai jos specialistai paimtus mėginius siunčia į kitas laborato­rijas.

Visiems — visą parą

Pašnekovės—vedėja Natalija Pet­rulienė ir vyriausioji laborantė Edita Jurevičienė—pabrėžė, jog Regioninės Telšių ligoninės laboratorijoje atliekami tyrimai konsultacinės po­liklinikos pacientams, ligoninėje be­sigydantiems ligoniams, sveikatos priežiūros įstaigoms, sudariusioms su ligonine sutartis dėl laboratorijos paslaugų teikimo. „Klinikinė diag­nostinė laboratorija dirba visą parą ir yra pajėgi aptarnauti visus Telšių rajono gyventojus. Ir ne tik. Pacien­tams, neturintiems nukreipimo ir no­rintiems išsitirti, suteikiamos moka­mos paslaugos“,— akcentavo labo­ratorijos vedėja, kviesdama naudotis Telšių rajono gyventojus čia pat prieinamomis ir vietoje teikiamomis, ko­kybiškomis ligoninės paslaugomis.

Ėminiai laboratoriniams tyrimams imami ir priimami Kalno g. 40, Tel­šiuose, VšĮ Regioninės Telšių ligoninės 1 aukšte, kraujo paėmimo kabi­nete Nr. 109 darbo dienomis nuo 7.30 iki 15 valandos, tel. pasiteirauti: 8 444 77027.

Svarbu — kūno ir sielos dermė

Regioninės Telšių ligoninės di­rektoriaus pavaduotoja Birutė Za­vadskienė, apibendrindama pokal­bį Klinikinėje diagnostinėje labora­torijoje, sakė: „Mes čia kalbėjome apie fizinį kūną ir apie tyrimus. Fizi­niu kūnu žmogui iš tikrųjų reikia rūpintis. Ir labai mes kviečiame į savo laboratoriją. Tiek Telšių rajo­no, tiek kitų rajonų gyventojams nuoširdžiai pagelbėsime. Tačiau no­riu pasakyti, kad dažniausiai žmo­gaus fizinis kūnas serga, jei serga dvasinis kūnas. Ir paprastai fizinis kūnas pasveiksta, kada siela yra svei­ka. Kalėdų proga visiems rajono gyventojams norėčiau palinkėti ir sielos, ir kūno sveikatos. Ir Kūdikė­lio Kristaus gimtadienį švęsti su sveika siela, nesusižavėti blizgu­čiais, kurie greitai sudūžta ir sug­rąžina į tą patį kasdienybės liūdesį. Turėdami sielos ramybę, mes bū­sim laimingi. Tad būkim laimingi, būkim pakviesti į Avinėlio puotą. “