Naujienos

2015-05-29 07:05:33

Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“. Bus sudarytos sąlygos gyventojams ir pacientams, naudojantis projekto metu sukurtomis e. sveikatos paslaugomis elektroniniu būdu gauti savo ligos istorijos, tyrimų, ir kitus duomenis apie asmens sveikatą, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiaujant ir saugiai keičiantis informacija elektroninėmis priemonėmis prisidėti prie savalaikių ir geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo.

Pagrindinis projekto tikslas - išplėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą ir įdiegti regioninę sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą 9-iose Telšių regiono sveikatos priežiūros įstaigose.
Projekto metu bus sukurta bendradarbiavimo lygio interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir Sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“. Pacientai turės galimybę gauti savo ligos istorijos duomenis tiesiogiai per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS) arba per sveikatos priežiūros specialistą, kuris naudosis sveikatos priežiūros įstaigų regionine informacine sistema.

Sveikatos priežiūros specialistai galės suteikti kokybiškesnes ir labiau į pacientą orientuotas sveikatos priežiūros paslaugas bei užtikrinti teikiamų paslaugų tęstinumą, nes pasieks aktualią informaciją apie pacientą, nepriklausomai nuo šios informacijos atsiradimo laiko ar vietos.
Įgyvendinus projektą į elektroninę terpę bus perkelti pagrindiniai Sveikatos priežiūros įstaigų klinikinės
veiklos procesai. Įdiegta gydymo įstaigų regioninė informacinė sistema leis:
•    vykdyti pacientų priėmimą stacionariniam ir ambulatoriniam gydymui;
•    aprašyti paciento būklę ir peržiūrėti elektronines medicinines istorijas;
•    skirti gydymą;
•    atlikti laboratorinius ir instrumentinius tyrimus;
•    administruoti įstaigos resursus;
•    rengti ataskaitas ir analizuoti duomenis;
•    administruoti vartotojus, registrus, katalogus, klasifikatorius ir terminų žodynus.

Sukurta interaktyvi elektroninė sveikatos paslauga bei įdiegta sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema
užtikrins sklandesnį pacientų patekimą pas gydytoją arba į ligoninę, o sveikatos priežiūros specialistai naudodamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis informacinių sistemų funkcijomis, turės galimybę:
•    patogiau ir saugiau kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (EMI);
•    efektyviau keistis duomenimis su ESPBI, taip prisidedant prie pacientų elektroninės sveikatos istorijos kūrimo, glaudesnio ir greitesnio bendradarbiavimo ir informacijos keitimosi tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų.

Sukūrus elektroninę sveikatos priežiūros paslaugų sistemą, bus sudaryta galimybė operatyviai keistis informacija
elektroniniu būdu tarp partnerių įstaigų, kitų įstaigų, pagreitės medicinos dokumentų peržiūra ir klaidų taisymas, sumažės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų daromų klaidų rizika, galimybė gauti reikalingus medicinos dokumentus visoms tikslinėms grupėms bus labiau prieinama, suteikiama laiku ir vietoje.

Informacinėje sistemoje sukuriamas užsakymas leis atlikti instrumentinį tyrimą, kuris perduodamas radiologijos
kabinetui, kuriame, atlikus tyrimo registraciją, perduodama tyrimo informacija į radiologijos aparatą ir vaizdus tvarkančiai informacinei sistemai. Atlikus tyrimą informacinė sistema grąžins sukurto skaitmeninio vaizdo nuorodą informacinei sistemai. Gydytojams ir laborantams, pateikiami užsakytų ir atliktų tyrimų sąrašai, kuriuose galima peržiūrėti užsakymus, juos redaguoti, peržiūrėti tyrimų rezultatus, bei užsakyti pakartotinį tyrimo atlikimą. Paciento tyrimų rezultatai bus perduodami paciento EMI, užpildomi reikiami dokumentai, kurie pagal poreikį atspausdinami arba siunčiami el. paštu.

Į Regioninę informacinę sistemą bus integruota elektroninė paslauga „Elektroninis receptas“. Naudojant vaistų,
jų indikacijų, kontraindikacijų bei vaistų sąveikos klasifikatorius atliekama vaistų paieška ir peržiūrima vaisto informacija bei sukuriamas elektroninis receptas pacientui. Sveikatos priežiūros įstaigų Informacinė sistema, atsižvelgdama į pacientui registruotas diagnozes ir kitus kriterijus pateiks rekomendacijas ir perspėjimus gydytojui recepto išrašymo metu. Elektroninio recepto informacija bus perduodama paciento EMI.

Regioninėje informacinėje sistemoje, naudojant paciento EMI sukauptus duomenis bei registruojant informacinėje
sistemoje kitus duomenis, reikalaujamus pagal neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašus, bus sukuriami neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo dokumentai, kurie perduodami Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Informacinei sistemai.

Regiono informacinė sistema bus susieta su Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė
sistema. Tai padės užtikrinti:
•    Medicininių vaizdų ilgalaikį saugojimą;
•    Sumažinti pakartotinių tyrimų skaičių;
•    Leis panaudoti sukaupto ir nuasmeninto medicininių vaizdų archyvo mokslinėje veikloje ir tyrimuose.

Tikimės, kad projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros
įstaigose“, kartu su nacionaliniais projektais, įgyvendinimas leis ateityje pacientams naudotis saugia, tarptautiniais standartais paremta prieiga visoje Europos sąjungoje.